maraby: (марабу) N.B.
Pani czy panią? 


Konstrukcją „proszę panią” można się posługiwać tylko w znaczeniu „zapraszam panią, proszę panią o coś”. Np. „Proszę panią o wysłuchanie moich komentarzy odnośnie do przedstawionych wniosków” czy „Proszę panią o podanie dokładnego adresu zamieszkania”.  Natomiast grzecznościowego zwrotu „proszę pani” należy używać w znaczeniu „zechce pani słuchać, proszę zwrócić uwagę”. Np. „Proszę pani, która godzina?” czy „Proszę pani, niechże mi pani pozwoli coś powiedzieć”


А у нас тут образовались  никому не нужные вишни с будущей вишневки... конечно, собиралась сделать шоколадные конфеты, но... Взагалі, якось так пре)))
Веселі вишенки, хе


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

maraby

September 2012

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 02:03 pm
Powered by Dreamwidth Studios